એક ગાંડો. જેના જીવન તરફ જોવાથી આપણા ચશ્મા પણ જો બદલાય….

એક ગાંડો મંદિર ની બહાર હંમેશા ની જેમ જ ભિખારીઓને તપાસતો હતો તપાસ કરાવી લેવા માટે, દવાઓ માટે હંમેશની જેમ જ ભિખારીઓની ગરદા ગરદી.સહજપણે ધ્યાન ગયું એક ખૂણામાં, ત્યાં એક પત્થર પર એક બાપા બેસેલા દેખાણા.. ટટ્ટાર બેસવાનું, અણીદાર નાક અને સરળ, માંજરી આંખો, ડીલ પર સાદા પણ સ્વચ્છ કપડાં ઘણા સમય સુધી હું ત્રાંસી નજરે જોતો હતો, આ “ભિખારી” તો નક્કી જ લાગતા નહોતા… !

maxresdefault

સહજ જોવામાં આવ્યું, જમણા ગોઠણથી પગ નહોતો એમને, બાજુમાં જ ઘોડી ટેકે મુકેલી હતી.થોડીવાર પછી સહજ ધ્યાન ગયું, કોઈક કાંઈક દેતું હતું અને એ લેતા હતા…અરે ! તો તો મારુ અનુમાન ચૂક્યું,ઉસ્તુકતા વધી એટલે એમની પાસે જવા લાગ્યો તો કોઈકે કીધું, ડોક્ટર ના જશો, ગાંડો છે એ !

Read the rest of this entry

Advertisements

Top 10 Digital Currencies (Cryptocurrencies) to Keep an Eye on in future.

The bitcoin case being probed by Gujarat CID crime may expose a Rs 1,300 crore scam. Though the kidnapping dealt with around 200 bitcoins worth Rs 12 crore, the key lies in the earlier kidnapping of a software engineer on February 1, 2018, who was administrator of a bitcoin investment company.

NS Media - Media Entrepreneur

 

“That earlier kidnapping has never come on record. But the kidnappers in that case, who also belonged to Amreli, extorted 1,850 bitcoins worth Rs 92.50 crore from the engineer as he knew the password of the e-wallet,”

Read the rest of this entry

Under Maintenance

NS Media Coming Soon